El titular del Lloc web www.dexis-iberica.com, és la societat DEXIBERICA SOLUCIONS INDUSTRIALS, S.A.U ( «DEXIBÉRICA»), les dades d’identificació són les següents:

  • Domicili social: Ronda Fira de Mostres, 20, Polígon Industrial Plaza, 50197. Saragossa
  • CIF: A61502332
  • Emaildpo-es@dexis-iberica.com
  • Telèfono: 976 305 555
  • Dades registrals: inscrita en el Registre Mercantil de Saragossa, al Tom 2369, Foli 85 i fulla nombre Z-24092

Accés al Lloc web

Les presents Condicions Generals d’Accés i Ús regulen l’accés i utilització de la web que DEXIBÉRICA i té per objecte facilitar a l’usuari informació relativa a DEXIBÉRICA, els seus productes i / o serveis.

L’accés i utilització del Lloc web per l’usuari comporta l’acceptació de les presents Condicions Generals d’Accés i Ús. Per tant, li preguem que llegeixi atentament les Condicions Generals d’Accés i Ús quan es proposi utilitzar el Lloc Web ja que aquestes podran ser adaptades i / o modificades en qualsevol moment.

Si no accepta aquestes condicions generals, li preguem s’abstingui d’utilitzar el Lloc Web i el seu contingut.

Utilització del Lloc Web

L’usuari es compromet a fer un ús diligent del Lloc Web, així com de la informació relativa als productes i / o serveis continguts en el mateix, amb total subjecció tant a la normativa aplicable com a les presents Condicions Generals d’Accés i Ús.

Així mateix, l’usuari es compromet a no realitzar cap acte a fi de danyar, inutilitzar i / o sobrecarregar el Lloc Web, o que impedís, de qualsevol forma, la normal utilització i / o funcionament d’aquest.

DEXIBÉRICA es reserva el dret de retirar, en qualsevol moment, i, de forma unilateral, els continguts de qualsevol secció del Lloc web, quan, pel seu contingut DEXIBÉRICA ho estimi pertinent. En tot cas, per interposar qualsevol reclamació relacionada amb els continguts del Lloc web, cal enviar un correu electrònic a DEXIBÉRICA

S’informa a l’usuari que, en el cas que incompleixi les Condicions Generals d’Accés i Ús o qualssevol altres termes o condicions recollits en el Lloc Web, DEXIBÉRICA es reserva el dret a limitar, suspendre i / o acabar el seu accés al Lloc web , adoptant qualsevol mesura tècnica que sigui necessària a aquest efecte.

DEXIBÉRICA realitza els seus millors esforços per mantenir el Lloc Web en bon funcionament, evitant errors o, si escau, reparant-los, i mantenint els continguts del Lloc Web degudament actualitzats. No obstant això, DEXIBÉRICA no garanteix la disponibilitat i continuïtat en l’accés al Lloc Web ni la inexistència d’errors en els seus continguts, així com tampoc que aquests últims siguin oportunament actualitzats.

DEXIBÉRICA es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions, supressions i / o actualitzacions sobre la informació continguda en el Lloc Web, la seva configuració o presentació.

Responsabilitat

Tant l’accés al Lloc Web com l’ús que pugui fer de qualsevol informació que conté, es realitzen sota la responsabilitat exclusiva de l’usuari.

DEXIBÉRICA no es responsabilitza de qualsevol dany i / o perjudicis que es puguin derivar, directament o indirectament, de l’accés o ús de la informació continguda en el Lloc Web i, especialment, d’aquella informació relativa a tercers diferents de DEXIBÉRICA, incloent-se, però no limitant-se , als productes en els sistemes informàtics o els provocats per la introducció de virus i / o atacs informàtics i tampoc serà responsable dels danys que poguessin patir els usuaris per un ús inadequat del Lloc Web ni de les caigudes, interrupcions, absència i / o defecte en les comunicacions..

En concret, DEXIBÉRICA deixa expressa constància que tota la informació relativa a les especificacions dels seus productes que, si escau, es contingui en el Lloc Web no substitueix a les Condicions Generals de Compra de DEXIBÉRICA, a les que s’ha de remetre l’usuari per l’adquisició dels mateixos, de manera que es recorda a l’usuari la necessitat de procedir a la lectura atenta de tota la documentació que s’acompanyi juntament amb els productes adquirits.

Així mateix, DEXIBÉRICA manifesta que la informació subministrada a l’usuari com a resultat de les consultes específiques relatives als productes en el Lloc Web té caràcter merament indicatiu, per la qual cosa no assumeix cap responsabilitat derivada de qualsevol dany i / o perjudicis que es puguin derivar, directament o indirectament, de la utilització per part de l’usuari d’aquesta informació subministrada.

Addicionalment, DEXIBÉRICA no es fa responsable de cap dany i / o perjudici en el programari o maquinari de l’usuari que es derivi de l’accés al Lloc Web.

DEXIBÉRICA tampoc serà responsable per la informació enviada per l’usuari quan no tingui coneixement efectiu que la informació emmagatzemada és il·lícita o que pugui lesionar drets de tercers. En el moment que es tingui coneixement efectiu que conté dades com els anteriors referits, DEXIBÉRICA es compromet a actuar amb diligència per retirar-los o fer impossible l’accés a ells.

L’usuari respondrà dels danys i perjudicis de tota naturalesa que DEXIBÉRICA pugui patir com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions a què queda sotmès en virtut de les Condicions Generals d’Accés i Ús o de la legislació aplicable en relació amb la utilització del lloc Web..

Publicitat

DEXIBÉRICA podrà incloure en la seva pàgina web continguts publicitaris i / o patrocinis de tercers. Els anunciants i patrocinadors seran els únics responsables d’assegurar-se que el material remès per a la seva inclusió en el Lloc Web compleix íntegrament amb la legislació que, en cada cas, pugui ser d’aplicació.

En conseqüència, DEXIBÉRICA no serà responsable de qualsevol error, inexactitud i / o irregularitat que puguin incloure els continguts publicitaris o dels patrocinadors.

Política en matèria d’enllaços (“links”)

a) Enllaços amb el Lloc Web

Aquells tercers que tinguin intenció d’incloure en un lloc web ( «Lloc enllaçant») un enllaç que dirigeixi al Lloc Web, o un emmarcat amb el mateix, hauran d’obtenir necessàriament el consentiment previ, exprés i per escrit de DEXIBÉRICA

En cap cas, l’autorització atorgada per DEXIBÉRICA significa que avali, promocioni, garanteixi i / o recomani el contingut i / o els serveis del Lloc enllaçant ni que sigui responsable del seu contingut..

El Lloc enllaçant haurà de complir amb la legislació vigent i no podrà, en cap cas, allotjar continguts, propis o de tercers, que siguin il·lícits i / o nocius (violents, racistes, denigrants, etc.); i / o resultin inapropiats o no pertinents en relació amb els productes i / o serveis de DEXIBÉRICA.

En el supòsit d’incompliment de qualsevol dels termes referits anteriorment, DEXIBÉRICA procedirà, de forma immediata, a la revocació del consentiment atorgat al Lloc enllaçant, que haurà de suprimir l’enllaç

b) Enllços amb altres llocs web

En el Lloc Web poden incloure diferents enllaços que permeten a l’usuari accedir a altres llocs web ( «Llocs enllaçats»).

En cap cas, l’existència de Llocs Enllaçats comporta recomanació, promoció, identificació i / o conformitat de DEXIBÉRICA, amb les manifestacions, continguts i / o serveis proporcionats a través dels llocs enllaçats

En conseqüència, DEXIBÉRICA no es fa responsable del contingut, condicions d’ús, polítiques de privacitat, i altres condicions dels llocs enllaçats, sent l’usuari l’únic responsable de comprovar-los i acceptar-los cada vegada que accedeixi i faci servir els mateixos.

Propietat intel·lectual i industrial

ots els drets de propietat intel·lectual, dissenys, bases de dades, programes de ordenats subjacents (inclosos els codis font), així com els diferents elements que integren el Lloc Web (textos, gràfics, fotografies, vídeos, enregistraments sonors, combinacions de colors, etc.) [ «Continguts«], la seva estructura, selecció i ordre, són titularitat de DEXIBÉRICA o, si s’escau, dels seus llicenciants.

Els signes distintius inclosos en el Lloc Web són titularitat de DEXIBÉRICA o dels seus llicenciants. Així mateix, el nom de domini en el qual està allotjat l’URL del lloc web és titularitat de DEXIBÉRICA..

Mitjançant les presents Condicions Generals d’Accés i Ús, queda expressament prohibit a l’usuari la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició, extracció i / o qualsevol altra forma de difusió no autoritzades expressament del Lloc Web, els seus Continguts i / o els signes distintius i noms de domini titularitat de DEXIBÉRICA.

La utilització no autoritzada dels Continguts, així com els danys i perjudicis ocasionats en els drets de propietat intel·lectual i industrial de DEXIBÉRICA, poden donar lloc a l’exercici de les accions que legalment li corresponguin, ia les responsabilitats que, si és el cas, es derivin dels mateixos

L’ús del lloc web per l’usuari no suposa la cessió al seu favor per part de DEXIBÉRICA de cap dret de propietat intel·lectual i / o industrial sobre el Lloc Web i els Continguts.

Nul·litat

Si qualsevol de les clàusules de les Condicions Generals d’Accés i Ús fos declarada, totalment o parcialment, nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia afectarà només a aquesta disposició oa la part d’aquesta que resulti nul·la o ineficaç i les mateixes romandran vigents en tota la resta, tenint-se per no posada disposició o la part de la mateixa que resulti afectada.

A aquests efectes, les Condicions Generals d’Accés i Ús només deixaran de tenir validesa exclusivament respecte de la disposició nul·la o ineficaç, i cap altra part o disposició del mateix quedarà anul·lada, invalidada, perjudicada o afectada per aquesta nul·litat o ineficàcia

Protecció de dades de caràcter personal

Els aspectes relatius al tractament de les dades personals dels usuaris del lloc web es regulen en la Política de Privadesa del Lloc Web

Legislació aplicable i jurisdicció

L’accés i utilització del Lloc Web es regirà i interpretarà de conformitat amb la legislació espanyola.

En el cas que sorgeixi qualsevol conflicte o discrepància en la interpretació i / o aplicació de les Condicions Generals, els jutjats competents seran els que disposin la normativa legal aplicable.