Eines manuals:

 • Claus d’obertura fixes i variables
 • Cadells, gots, accessoris
 • Tornavisos, claus mascles, puntes de cargolar
 • Alicates, mordasses
 • Martells, eines de colpejar

Eines de tallar:

 • De serrar
 • De foradar
 • De tallar

Eines de mesura:

 • Calibres
 • Galgues
 • Cartabons
 • Cintes mètriques
 • Regles
 • Metres

Mobiliari de taller

 • Carros
 • Emmagatzematge
 • Caixes d’eines
 • Maletes
 • Cofres

Eines especialitzades:

 • Electricitat
 • Extracció
 • Il·luminació
 • Antideflagrants
 • Treballs en altura
 • Manteniment

Eines energitzades (elèctriques i bateries):

 • Màquines de foradar
 • Esmoladores
 • Martells

Eines de manteniment:

 • Muntatge i desmuntatge de rodaments, manuals i hidràulics
 • Alineació d’eixos i politges
 • Termòmetres infrarojos
 • Tacòmetres
 • Estroboscopis
 • Greixatge manual i automàtic
 • Escalfadors d’inducció
 • Anàlisi de vibracions

Eines pneumàtiques i electròniques:

 • Eines pneumàtiques de muntatge
 • Eines electròniques de muntatge
 • Eines per a arrencada de material
 • Qualitat en el serratge
 • Motors pneumàtics
 • Polipasts i tròleis

Només les delegacions de DEXIS IBÉRICA de Saragossa i Tarragona s’encarreguen de la comercialització d’eines pneumàtiques i elèctriques d’Atlas Copco, i ho fan exclusivament per a les províncies de Saragossa, Osca, Terol i Tarragona.