Política de privacitat

En DEXIBERICA SOLUCIONES INDUSTRIALES, S.A.U. entenem que és essencial mantenir una relació transparent amb tu, per això, a continuació, et presentem la nostra Política de Privacitat, perquè en tot moment estiguis degudament informat sobre com recollim i tractem de forma segura qualsevol dada que ens facilitis.

Les teves dades seran tractades de conformitat amb la legislació vigent i, en concret, d’acord amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD) relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades. També pel que fa a la Llei Orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals.

Una lectura detinguda de la nostra Política de Privacitat t’aportarà la informació que necessita per conèixer quin destí els donarem a les dades que ens proporciones.

 • 1- QUI ÉS EL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES TEVES DADES?

  Si tu, o una persona autoritzada, ens has facilitat les dades, DEXIBERICA SOLUCIONES INDUSTRIALES, S.A.U., amb CIF: ESA61502332 som el responsable del tractament dels mateixos. Aquestes dades seran tractades de conformitat amb el que disposen les normatives vigents sobre protecció de dades personals.

  És possible que hi hagi altres responsables en els tractaments que realitzem, en aquest cas sempre informarem de qui és el/la responsable del tractament dels mateixos, així com de les seves dades d’identificació.

  DEXIBERICA SOLUCIONES INDUSTRIALES, S.A.U. ens comprometem al compliment de l’obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de guardar-los. Per això adoptem les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat d’acord amb que estableix el Reglament.

  DEXIBERICA SOLUCIONES INDUSTRIALES, S.A.U. és parte de un grupo formado por:

  SOLUCIONES INDUSTRIALES TECNOMECA S.A.U., CIF: A209276646

  RP MECATRONICA, S.L., CIF: B87300919

  DEXIBERICA SOLUCIONES INDUSTRIALES S.A.U. CIF: A61502332

 • 2- ON INFORMEM?

  DEXIBERICA SOLUCIONES INDUSTRIALES, S.A.U., a través de la pàgina web https://www.dexis-iberica.com a l’apartat corresponent a la política de privacitat. Més informació a «Avís Legal».

 • 3- ¿QUÈ DADES PERSONALS TRACTEM?

  Les dades personals que tractem són:

  • Aquells que tu decideixis facilitar voluntàriament

  • Les dades derivades de les comunicacions que mantinguis amb nosaltres

  • La informació corresponent a la teva pròpia navegació en el cas de serveis en línia, (adreça IP o informació derivada de cookies o dispositius similars (pots veure la nostra Política de Cookies al web).

  • Aquella informació que es trobi disponible en fonts accessibles al públic, a la qual legítimament puguem accedir.

  • Les dades que es deriven de la relació contractual o precontractual que mantinguis amb nosaltres, inclosa la teva imatge, informant-te sempre en aquest cas de la possibilitat de captar la teva imatge.

  • Els que terceres persones ens proporcionin sobre tu, existint una base legítima per a això o havent obtingut el teu consentiment per a això.
  • Les dades de tercers que tu ens facilitis, previ el consentiment del tercer en qüestió.
 • 4- COM TRACTEM LES DADES?

  En DEXIBERICA SOLUCIONES INDUSTRIALES, S.A.U. tractem les teves dades personals sempre en estricte compliment de la legislació vigent. A més, us informem que comptem amb les mesures tècniques i organitzatives adequades per garantir un nivell òptim de seguretat, garantint amb això que només accediran aquelles persones que tinguin autorització, que els mantindrem íntegres, evitant qualsevol pèrdua intencionada o accidental i que hem reforçat els sistemes i serveis de tractament de dades.

  Les operacions, gestions i procediments tècnics que realitzem de forma automatitzada o no automatitzada i que possibilitin la recollida, emmagatzematge, modificació, transferència i altres accions sobre dades de caràcter personal, tenen la consideració de tractament de dades personals.

  A més, informem d’un tractament conjunt de les dades per part de les entitats del grup detallades en el punt 1 d’aquesta política de privacitat.

 • 5 – QUINA ÉS LA LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT?

  La base de la legitimació del tractament de Dades Personals serà la que resulti de la relació contractual o precontractual, la laboral o qualsevol altra que es requereixi per al tractament de dades, com ara el consentiment exprés.

 • 6- COM GESTIONEM LES COMUNICACIONS ELECTRÒNIQUES?

  En el cas de rebre comunicacions per aquests mitjans (correus electrònics, missatges de resposta automatitzada de formularis, i altres sistemes de comunicació) t’informem que els missatges es dirigeixen exclusivament al seu destinatari i pot contenir informació privilegiada o confidencial. Si no ets el destinatari indicat, queda notificat que la utilització, divulgació i / o còpia sense autorització està prohibida en virtut de la legislació vigent.

  De conformitat amb el que estableix la Llei 34/2002 de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, i la Directiva 2002/58 / CE et comuniquem que en el cas que no vulguis rebre comunicacions i informacions d’índole comercial mitjançant aquest sistema de comunicació electrònica, que ens ho feu saber per aquesta mateixa via indicant en l’assumpte «BAIXA COMUNICACIONS COMERCIALS» perquè les teves dades personals siguin donats de baixa de la nostra base de dades. La teva sol·licitud serà accionada en un termini de 10 dies des de la tramesa. En el cas que no rebem contestació expressa per part teva, entendrem que acceptes i autoritzes que la nostra entitat segueixi realitzant les referides comunicacions.

 • 7- QUANT DE TEMPS CONSERVEM TEVES DADES?

  Les dades personals relatives a persones físiques que DEXIBERICA SOLUCIONES INDUSTRIALES, S.A.U.. recopilem per qualsevol mitjà, es conservaran mentre l’interessat no sol·liciti la seva supressió. Així mateix, s’han de conservar mentre es mantingui la relació que va originar el tractament de les dades, respectant en qualsevol cas els terminis legals de conservació. Conclòs aquest període, les dades personals seran eliminats de tots els sistemes de DEXIBERICA SOLUCIONES INDUSTRIALES, S.A.U..

 • 8- LES TEVES DADES SERAN COMUNICATS A TERCERS?

  No hi haurà cessió, transmissió o transferència de dades personals, llevat de les ja informades, que no sigui per una obligació legal. Si per requeriment de l’Administració Pública o les institucions autonòmiques en l’àmbit de les funcions que la llei els atribueixi expressament, se’ns sol·liciten les dades, aquests seran transmesos.

  D’existir una cessió, transmissió o transferència de dades personals fora dels casos anteriorment previstos, seràs prèviament informat perquè ens prestis el teu consentiment si escau.

  Però per poder organitzar-nos correctament, tenir bones operatives i procediments que garanteixin una bona gestió DEXIBERICA SOLUCIONES INDUSTRIALES, S.A.U. pot ser necessari l’haver de contractar els serveis d’assessors, professionals, o altres empreses de serveis per a tractar dades sota les nostres indicacions.

  Aquest tractament per compte de tercers està regulada en un contracte que consta per escrit o alguna altra forma que permeti acreditar la seva celebració i contingut, especificant expressament que l’encarregat del tractament tractarà les dades conforme a les nostres instruccions de i no les aplicarà o utilitzarà amb finalitat diferent del que figuri en el contracte, ni les comunicarà, ni tan sols per a la seva conservació, a altres persones.

 • 9-QUINS SÓN ELS TEUS DRETS?

  La normativa de protecció de dades li confereix els següents drets:

  • Dret a revocar qualsevol consentiment prestat prèviament.
  • Dret d’accés: Conèixer quin tipus de dades s’estan tractant i les característiques del tractament que es porta a terme.
  • Dret de rectificació: Poder sol·licitar la modificació de les dades que siguin inexactes o no veraces
  • Dret de portabilitat: Poder obtenir una còpia en format interoperable de les dades que estiguin sent tractats.
  • Dret a la limitació del tractament en els casos que consideri que no cal.
  • Dret de cancel·lació: Sol·licitar el cessament del tractament de les dades i la seva supressió quan ja no sigui necessària la seva conservació.

   Així mateix, volem informar-te que pots retirar el consentiment prestat sense que això afecti la licitud del tractament ja realitzat, enviant la teva sol·licitud a la mateixa adreça indicada en el paràgraf anterior. En aquest cas, hauràs acompanyar la teva sol·licitud, còpia del teu DNI o document acreditatiu de la teva identitat.

  Si vols més informació respecte al tractament de les teves dades, rectificar aquells que siguin inexactes, oposar-se i / o limitar algun tractament que consideres que no cal, o sol·licitar la cancel·lació del tractament quan les dades ja no siguin necessaris, pots dirigir per escrit a DEXIBERICA SOLUCIONES INDUSTRIALES, S.A.U. en Plg. Ind. Plaza – Ronda de la Feria de Muestras, 20,, 50197 – Zaragoza (Zaragoza) o mitjançant correu electrònic a dpo-es@dexis-iberica.com.

  • Aquesta comunicació haurà de reflectir la següent informació: Nom i cognoms de l’usuari, la petició de sol·licitud, el domicili i les dades acreditatius.

  • L’exercici de drets haurà de ser realitzat pel propi usuari. Això no obstant, podran ser executats per una persona autoritzada com a representant legal de l’autoritzat. En aquest cas, s’haurà d’aportar la documentació que acrediti aquesta representació de l’interessat

  Recordar-te, a més, que tens dret a presentar una reclamació davant l’ Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), si consideres infringits els teus drets Protección de datos C/ Jorge Juan, 6 28001-Madrid – FAX: 914483680- TELF: 901 100 099- E-mail: ciudadano@agpd.es

 • 10 QUINA ÉS LA FINALITAT I BASE DE LEGITIMACIÓ PER AL TRACTAMENT DE LES DADES?

Detallem a continuació les finalitats dels tractaments de dades portats a terme per algun, o tots, dels Responsables de Tractament enumerats amb anterioritat

ACTIVITAT DE TRACTAMENT FINALITAT DELTRACTAMENT BASE DE LEGITIMACIÓ
Gestió laboral Gestió del personal per formalització d’un contratro laboral, control d’expedients, gestió de nòmines, control horari, formació, pla de pensions i PRL. Relació contractual
Gestió fiscal y contable Tractament necessari per al compliment de les obligacions fiscals i comptables Relació contractual

Obligació legal per al / la responsable

Interessos legítims prevalents del responsable o de tercers

Gestió de contactes Tractament de les dades per poder mantenir comunicacions amb els interessats/des Relació contractual

Interessos legítims prevalents del responsable o de tercers

Consentiment exprés de l’interessat/a

Prevención de riesgos laborales Cumplimiento de la legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales y vigilancia de la salud Relación contractual

Obligación legal para el/la responsable

Videovigilancia Captación de imágenes por el sistema de videovigilancia y/o sistema de alarma con captación de imágenes, para proteger los activos de la entidad Intereses legítimos prevalentes del responsable o de terceros
Gestión de candidatos/as a un puesto de trabajo Selección de personal y provisión de puestos de trabajo mediante gestión de curriculum, entrevistas personales y pruebas de valoración Intereses vitales del interesado/a o de otras personas

Consentimiento expreso del interesado/a

Organització d’esdeveniments i activitats Gestió i coordinació d’activitats i esdeveniments afins a l’activitat de l’entitat. Control d’assistència i participants. Relación contractual

Consentiment exprés de l’interessat/a

Gestión multimedia Tractament d’imatges i / o vídeos per a la difusió en mitjans de comunicació i xarxes socials i la promoció de les activitats Consentiment exprés de l’interessat/a
Gestió de clients Tractament de les dades necessàries per al manteniment de la relació comercial / contractual amb els clients, la facturació, el servei postvenda, l’enviament de promocions i publicitat i la fidelització. Relació contractual

Relació comercial

Enviament de publicitat Enviament d’informació comercial, notificacions sobre actes i esdeveniments d’interès, ofertes, informació sobre productes i serveis, a clients i/o potencials clients. Consentiment exprés de l’interessat/a
Comerç electrònic Elaboració i gestió de comandes i compres realitzades a través de plataformes web.. Relació contractual

Relació comercial

Control laboral Control d’assistència dels empleats/des al lloc de treball, control de torns i gestió de vacances, baixes i altres assistències. Relació contractual

Interessos legítims prevalents del responsable o de tercers

Gestió de proveïdors Anàlisi, valoració, contractació, gestió de comandes i gestió de pagaments a proveïdors Relació contractual
Gestió d’activitats formatives Organització de cursos, xerrades i altres esdeveniments i possible facturació de les despeses derivades Relació contractual

Consentiment exprés de l’interessat/a

Gestió de comanda Gestió i traçabilitat de les comandes realitzades a través dels diferents canals de distribució del responsable Relació contractual

Relació comercial

Gestió de potencials clients Poder realitzar les comunicacions necessàries amb possibles clients i/o altres interessats/des, enviament de pressupostos, tarifes, costos de productes i altra informació sol·licitada prèvia a establir una relació contractua Relació comercial
Gestió de garantia Gestió de la garantia dels productes venuts per al compliment del Reial Decret Legislatiu 1/2007 Obligació legal per al /la responsable
Gestió de tacògrafs Tractament de les dades dels transportistes, així com de les rutes realitzades. Relació contractual

Obligació legal per al /la responsable

Gestió de col·laboradors Gestió de la relació amb persones que col·laboren o interessen en les activitats pròpies de l’empresa Relació contractual
Gestió de les empreses del grup Gestió i manteniment de les empreses del grup Relació contractual