Condicions generals de subministrament y venda.

DEXIBÉRICA SOLUCIONES INDUSTRIALES, S.A.U.

1. Aceptació
Aquestes Condicions Generals de Subministrament i Venda acompanyen a l’oferta de DEXIBÉRICA SOLUCIONS INDUSTRIALS, SA (En endavant, DEXIBÉRICA). El Client accepta, mitjançant la realització de la comanda, les presents Condicions Generals de Subministrament i Venda. La negativa del Client a acceptar les presents Condicions Generals de Subministrament i Venda s’ha de fer per escrit i de forma fefaent i, en tot cas, abans de realitzar la comanda.

El Client i DEXIBÉRICA podran modificar per escrit aquestes Condicions Generals de Subministrament i Venda de mutu acord. No obstant això, DEXIBÉRICA podrà modificar unilateralment l’oferta així com la informació tècnica corresponent mitjançant la simple notificació al client anterior a la recepció de la comanda. En aquest cas, el Client podrà, motivadament, cancel·lar la comanda sense cost per a aquest..

2. Preus, lliurament i comandes
Excepte pacte exprés en sentit contrari, els preus que figuren en l’oferta que acompanya a les presents condicions generals de venda són preus des dels magatzems de DEXIBÉRICA a Espanya. Els preus oferts no inclouen els impostos o taxes aplicables, els quals seran a càrrec del Client.

Els riscos de robatori, pèrdua, deteriorament, etc. en trànsit passen al Client quan el Producte sigui lliurat al Client, o l’agent o transportista que aquest designi, llevat de pacte en contra en relació amb les condicions de lliurament. En el cas que el transport es realitzi per compte de DEXIBÉRICA, aquesta complirà amb la seva obligació amb el lliurament de la mercaderia al transportista, sense incórrer en cap responsabilitat des d’aquest moment, sense perjudici de la responsabilitat del transportista front el client per qualsevol retard , pèrdua, o deteriorament de les mercaderies transportades.

Els lliuraments parcials dels articles sol·licitats en la comanda estan permeses llevat que s’acordi el contrari. No hi ha quantitats mínimes de comanda llevat de pacte exprés, havent d’ajustar als múltiples d’embalatge de DEXIBÉRICA.

3. Termini de lliurament
Excepte indicació en sentit contrari, el termini de lliurament serà l’estipulat en l’oferta de DEXIBÉRICA. El termini de lliurament per a productes no estàndard i / o fabricats a la mida de les necessitats del client per determinats proveïdors de DEXIBÉRICA figurarà en l’oferta realitzada per aquesta que acompanya les presents condicions generals de venda. DEXIBÉRICA no serà responsable per retards o fallades en el lliurament deguts a causes externes a la seva organització, en particular, imputables al respectiu proveïdor.

4. Condicions de pagament; solvència del client

A no ser que s’acordi una altra cosa per escrit, les condicions de pagament seran les estipulades en l’oferta de DEXIBÉRICA.

El Client garanteix als DEXIBÉRICA la seva solvència per afrontar els pagaments de la mercaderia sol·licitada. DEXIBÉRICA pot, en qualsevol moment, posar fi a les seves obligacions mitjançant notificació per escrit si el Client no efectua els pagaments en el termini acordat. L’extinció de les obligacions de DEXIBÉRICA no afecta les obligacions del Client relatives al pagament de les mercaderies lliurades o pendents de lliurament.

En cas de manca de pagament per part del Client, aquest serà responsable dels danys i perjudicis causats i assumirà totes les despeses que això generi, incloent les costes i despeses d’advocats, procuradors, etc. relatiu a les eventuals reclamacions i litigis. Addicionalment, en cas de retard en el pagament per part del client, s’ha de pagar un interès de demora consistent en l’interès legal del diner incrementat en el percentatge assenyalat en l’oferta de DEXIBÉRICA.

5. Lliurament, inspecció i disconformitat

El Client haurà d’inspeccionar la mercaderia rebuda en el moment del seu lliurament i, en qualsevol cas, abans del lliurament al client usuari final. Si el Client, en el moment del lliurament, descobrís danys físics a la mercaderia o aquesta no és conforme amb la comanda ha d’informar detalladament, i per escrit, a DEXIBÉRICA en el termini màxim de 7 dies des de la recepció de la mercaderia. Si és el cas, DEXIBÉRICA podrà procedir, a la seva elecció, a reparar de la mercaderia, a la seva substitució o a la devolució del pagament efectuat per la mateixa.

6. Garanties
DEXIBÉRICA garanteix els productes per ella distribuïts durant el termini que figura en l’oferta i, a falta de menció expressa, durant un any a comptar de la data del seu lliurament. La garantia consisteix exclusivament en la reparació o reposició gratuïta dels productes o els seus components que per defecte de material o defecte de fabricació resultin inservibles. Per efectuar qualsevol reclamació, els productes o els seus components han de ser enviats als magatzems de DEXIBÉRICA o qualsevol altre lloc que aquesta designi a fi de que puguin ser examinats per determinar si el defecte o error està cobert per la garantia o, si escau, per a la seva reparació o reposició

7. Devolucions

Únicament s’acceptaran les devolucions prèviament autoritzades per DEXIBÉRICA. La mercaderia objecte de devolució ha d’estar en perfecte estat de conservació i en el seu embalatge original. No s’admetran devolucions de productes de fabricació especial. Per a la tramitació de qualsevol devolució, hauran de remetre’ns la mercaderia a ports pagats, indicant-nos el nº de albarà i data de subministrament.

8. Responsabilitat
DEXIBÉRICA no és responsable sota cap circumstància, ni davant el Client ni davant de tercers, pels danys i perjudicis causats pels productes venuts al Client a l’excepció del que preveu la Llei 22/1994, de 6 de juliol, de Responsabilitat Civil pels danys causats per productes defectuosos.

9. Fòrum i llei aplicable
Les presents condicions generals de venda es regiran exclusivament pel dret espanyol. Seran competents per resoldre qualsevol litigi o controvèrsia que sorgeixi en relació amb els mateixos els jutjats i tribunals de Saragossa.